David Blaine magic

Tricks David Blaine has done on TV